Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Bilimsel Denizcilik Gemiadamları Kursu (BİLDENİZ), kursiyerleri, velileri, çalışanları ve bunların adaylarını aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10 uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu BİLDENİZ tarafından atanacak temsilci/leri, “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’nuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, gemi adamı siciliniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
* Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
* Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak BİLDENİZ tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

* Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,

*Kurumunuz ve kursiyerler hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

*BİLDENİZ’e personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,

*Kurslar için kayıt talebi almak, fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,

*İletişim alanında BİLDENİZ’le ilgili haberler, gelişmeler ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, BİLDENİZ’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, BİLDENİZ’in hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

BİLDENİZ hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, Kurucumuz Yüksek Denizcilik Eğitim Öğretim Sigorta Danışmanlık Ltd.Şirketine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. BİLDENİZ bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde BİLDENİZ’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. BİLDENİZ bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi BİLDENİZ’in bu web sitesinde kayıtlı adresine  şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize ya da  elektronik imzalı olarak bilgi@bildeniz.com adresimize iletebilirsiniz.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı
BİLDENİZ internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. BİLDENİZ link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler
İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.